Home » Trumpalaikės socialinės globos paslaugos

Rekvizitai

Valstybės biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras, kodas 190793648
Stoties g. 2, Šlapaberžės kaimas,
Dotnuvos seniūnija, LT - 58319
Kėdainių rajonas
Tel.: 8 (347) 60144
El.p.: kedainiu.sgn@ksgn.lt

Naujienų archyvas

Trumpalaikės socialinės globos paslaugos

Trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Globos namuose trumpalaikė socialinė globa organizuojama ir teikiama vadovaujantis Socialinės globos normų aprašu, Socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais trumpalaikės socialinės globos teikimą.

APGYVENDINIMO TVARKA

 • globos namuose trumpalaikės socialinės globos gavėjai – asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
 • asmenys globos namuose gali būti apgyvendinami savivaldybių sprendimu (kai paslaugas organizuoja savivaldybė) arba socialinės globos įstaigos ir paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) tarpusavio susitarimu.
 • trumpalaikė socialinė globa teikiama ir finansuojama pagal sutartis, sudarytas paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) ir socialinės globos įstaigos arba paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens), savivaldybės ir socialinės globos įstaigos.
 • paslauga teikiama ne mažiau kaip 12 val. per parą iki 6 mėnesių per metus arba iki 5 parų per savaitę neterminuotai.

SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE ASMENIUI TEIKIAMOS PASLAUGOS

 • informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo;
 • apgyvendinimo;
 • kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
 • darbinių įgūdžių ugdymo;
 • laisvalaikio organizavimo;
 • asmens higienos paslaugų organizavimo;
 • maitinimo paslaugų organizavimo;
 • sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

SOCIALINĖS GLOBOS KAINA

Kai trumpalaikė socialinė globa teikiama ir finansuojama pagal sutartį, sudarytą paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens), savivaldybės ir globos namų:

 • asmuo apgyvendinamas globos namuose vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 patvirtinto Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo (Žin., 2006, Nr. 43-157; 2007, Nr. 32-1162) nuostatomis.
 • asmuo už teikiamą trumpalaikę socialinę globą moka pagal Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510).
 • trumpalaikė socialinė globa finansuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 110-4163).

Kai trumpalaikė socialinė globa teikiama pagal sutartį, sudarytą paslaugas gaunančio asmens (jam atstovaujančio asmens) ir socialinės globos namų:

 • asmuo/jam atstovaujantis asmuo sumoka, atsižvelgiant į negalią, paros mokestį. Asmeniui su negalia – 19,67 Eur, asmeniui su sunkia negalia – 22,67 Eur.

Trumpalaikės socialinės globos kaina skelbiama Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetinėje svetainėje.